roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Nr. 10/1999


Buletinul

INSTITUTULUI ROMĂN

DE

GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ

"SEVER ZOTTA"

I, 10                               Iași                       15. X. 1999
 
 

Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie
(Filiala Iasi)

În fiecare număr al acestui Buletin, Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie (Filiala Iasi) este mentionată si activitatea ei este anuntată si prezentată cu amănuntele cuvenite. De altfel, însusi Institutul "Sever Zotta" îsi datorează existenta activitătii pe care această filială - principalul său colaborator la Iasi - o desfăsoară aici începând din primăvara anului 1993. Detalii despre organizarea Comisiei se află în publicatia ei, revista Arhiva Genealogică. Însă, întrucât numărul membrilor Institutului "Sever Zotta" este în continuă crestere, socotim că, pentru informarea noilor nosștri colegi, va fi util să se publice în acest Buletin atât Regulamentul de functionare al Comisiei (în chiar numărul de fată), cât si componenta conducerii sale (în numărul viitor).Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie - Iasi
Regulament de functionare

Statut

1. Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie - Filiala Iasi (în continuare: CHGS-I) este o filială teritorială a Comisiei Nationale de Heraldică, Genealogie si Sigilografie a Academiei Române (în continuare: CNHGS). Activitătile pe care ea le are în vedere privesc în primul rând Moldova istorică.

2. CHGS-I îsi stabileste autonom organizarea si activitătile; reprezentarea academică îi este asigurată de CNHGS - prin intermediul căreia este integrată Sectiei de Stiințe Istorice si Arheologie a Academiei Române - iar din punct de vedere administrativ, activitătile sale sunt sprijinite de Filiala Iasi a Academiei Române.

3. Sediul CHGS-I se află în clădirea Institutului de Istorie "A.D. Xenopol", unde a fost fixat încă de la constituirea ei (1993), prin hotărârea presedintelui Filialei Iasi a Academiei Române.

Activităti

4. CHGS-I organizează, în fiecare an academic, zece sedinte publice de comunicări, de regulă în prima sau în a doua marti din lună, cu exceptia lunilor de vacanță (iulie si august). În mod exceptional, pentru dezbateri speciale, CHGS-I se poate întruni - în sedinte publice sau în sedinte intime - si în afara acestui program.

5. CHGS-I organizează, anual, cel putin o reuniune stiintifică deschisă tuturor specialistilor si celor interesati de stiintele pe care ea le reprezintă, din tară si din afara tării.

6. CHGS-I editează revista "Arhiva Genealogică", în patru fascicule anual. "Arhiva Genealogică" este o revistă a Academiei Române si se tipăreste prin Editura Academiei Române. În această revistă, se includ, în mod prioritar, comunicările prezentate în sedintele lunare ale CHGS-I (si acceptate spre publicare), precum si în cadrul reuniunilor stiințifice organizate de ea, rămânând deschisă, în limita spatiului disponibil, oricăror colaborări, din tară si din străinătate.

7. CHGS-I este abilitată de CNHGS să colaboreze la realizarea stemelor (comunale, municipale si districtuale) pentru judetele Moldovei si să le avizeze înaintea trimiterii lor la CNHGS pentru aprobare. Propunerile de steme vor fi discutate în sedintele publice ale CHGS-I, în prezenta realizatorilor si/sau beneficiarilor lor.

Conducere

8. CHGS-I este condusă de un presedinte ales (dintre membrii ei) pentru o perioadă de trei ani si reeligibil. În cazul cresterii numărului de membri (peste 50), se va putea alege si un vice-presedinte. Un secretariat format din două persoane îndeplineste atributiile specifice.

9. Hotărârile în problemele importante care privesc CHGS-I revin unui Consiliu Director alcătuit din zece membri, dintre care se aleg presedintele, vice-presedintele si secretarii. Consiliul Director este considerat legalmente întrunit numai în prezenta presedintelui (sau a unui coleg mandatat expres de acesta) si a încă cel putin sase membri. Consiliul Director ia hotărâri cu majoritate simplă, în caz de balotaj votul presedintelui fiind preponderent. În pregătirea reuniunilor stiintifice de mai mare amploare, Consiliul Director îndeplineste rolul de Comitet de Organizare.

Sunt membri de drept ai Consiliului Director si alcătuiesc Biroul Permanent al CHGS-I toti membrii ieseni ai redactiei revistei "Arhiva Genealogică", pe durata îndeplinirii acestei din urmă însărcinări; restul membrilor Consiliului Director sunt alesi pentru o perioadă de doi ani si sunt reeligibili.

Membrii

10. Poate deveni membru al CHGS-I orice persoană care are preocupări în domeniul stiintelor pe care ea le reprezintă si care doreste să activeze în cadrul său. Propunerea de cooptare se poate face numai după ce persoana respectivă a prezentat, într-o sedintă publică a CHGS-I, o comunicare acceptată spre publicare (conditie neobligatorie pentru cei propusi ca membri de onoare). Membrii CHGS-I îsi asumă obligatia de a subscrie cel putin un abonament la revista "Arhiva Genealogică" si de a sustine difuzarea acesteia. Calitatea de membru al CHGS-I se pierde prin neparticiparea la sedintele lunare de comunicări în cursul unui întreg an academic (exceptie: membrii de onoare si cei care nu locuiesc în Iasi) sau încetează la cerere.

Acest Regulament a fost discutat si adoptat în sedinta din 8 aprilie 1997 a Comisiei de Heraldică, Genealogie si Sigilografie - Filiala Iasi.

Atributiile prevăzute de punctul 7 din Regulamentul de functionare al Comisie de Heraldică, Genealogie si Sigilografie - Filiala Iasi au fost precizate prin acordul semnat la Bucuresti, la 29 decembrie 1998, si publicat în nr.2 al Buletinului.

Componența conducerii se publică în numărul viitor.
 

 

Sedina Comitetului Director

Prima sedintă a Comitetului Director al Institutului "Sever Zotta" din noul an academic a avut loc marti, 21 septembrie 1999. Ca de obicei, cele dintâi probleme examinate au fost cele de ordin financiar. S-a constatat, din nou, întârzierea cu care se achită cotizatiile, observându-se, însă, că numărul restantierilor s-a redus simtitor. Pentru a se usura colectarea cotizatiilor, s-a decis ca, la Bucuresti - unde se află un număr mare de membri ai Institutului - să fie rugat unul din colegii nostri să îndeplinească oficiul de vice-trezorier. Cu acordul si al Presedintelui Institutului, a fost desemnat, pentru această sarcină, d-l Gheorghe Lazăr, cercetător stiințific la Institutul de Istorie "N. Iorga".

Pentru precizarea, în continuare, a unora dintre prevederile Statutelor, s-a decis că pentru calitatea de membru de onoare pot fi avuti în vedere si acei dintre români care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea cercetărilor genealogice si heraldice si la crearea organismelor de specialitate.

Comitetul Director a stabilit, cu acest prilej, chipul în care urmează a se proceda la alegeri, în cazul când termenul stabilit de Statute nu ar coincide cu o întrunire a Adunării Generale. Astfel, dacă într-unul din organele de conducere si control un loc ar rămâne vacant (prin retragerea sau decesul titularului) si această vacantă împiedică buna desfăsurare a activitătilor, se va proceda în spiritul art.43, al. 4, Comitetului Director revenindu-i desemnarea provizorie a unui nou titular, alegerea propriu-zisă urmând a se face la proxima întrunire a Adunării Generale. În cazul când un mandat va expira într-un asemenea an, propunerile se vor face cu prilejul întrunirii Adunării Generale din anul imediat anterior, persoana aleasă urmând să ocupe respectiva functie la expirarea mandatului predecesorului său. Pentru atributiile de mai mică însemnătate, din cadrul Comitetului Director, mandatul se va putea prelungi automat cu un an.

La propunerea Administratorului-Delegat, s-a decis cooptarea d-nei Georgeta Filitti între consilierii onorifici si a d-lui Stefan D. Plesia între membrii Comitetului de Patronaj.

Comitetul Director a examinat, de asemenea, posibilitatea editării unui prim Anuar al Institutului "Sever Zotta" si a unui număr special al Buletinului, continând principalele informatii necesare celor care doresc să se alăture acestei societăti.De la Comisia de Heraldică, Genealogie si Sigilografie
(Filiala Iasi)

Sedinta de deschidere a anului academic 1999 - 2000 a avut loc marti, 21 septembrie 1999, în Sala mică a Filialei Iasi a Academiei Române, din Bd. Carol I (Copou) nr.8. Au prezentat comunicări d-na Maria Magdalena Székely (Ceva despre părintii doamnei Elisabeta Movilă) si d-l Petronel Zahariuc (Începuturile familiei Beldiman).

Pentru următoarele sedinte din cursul acestui an academic, s-au stabilit următoarele date: 19 octombrie, 16 noiembrie, 14 decembrie 1999, 11 ianuarie, 8 februarie, 14 martie, 11 aprilie, 9 mai si 12 iunie 2000. Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CHGS-Iasi si cei care doresc să asiste la aceste sedinte sunt rugati să se intereseze (tel. 21.86.77; 14.75.25) pentru confirmarea datei. În absenta unor precizări speciale, locul (Sala mică a Filialei Iasi a Academiei Române, Bd. Carol I nr.8) si ora (17.30) rămân întotdeauna aceleasi.
 

 

Din partea redactiei

1. Scuze. Redactia Buletinului roagă pe membrii Institutului "Sever Zotta" - si pe toti cititorii acestei foi, în general - să binevoiască a primi scuzele sale pentru calitatea foarte scăzută a înfătisării precedentelor trei numere. În absența unor mijloace proprii de multiplicare, trebuie să le acceptăm pe acelea care ni se oferă si care pot să corespundă mijloacelor noastre financiare. Sperăm că această situatie - care este, însă, grăitoare pentru anumite realităti din tara noastră si care poate să explice grabnica năruire a multor eforturi - se va remedia curând si Buletinul va avea, pentru toate exemplarele sale, aceeasi haină curată si luminoasă pe care i-o hărăzesc cei care-l redactează si-l compun cu bucurie, cu plăcere si cu multă dragoste.

Cititorii sunt, de asemenea, rugati să binevoiască a observa că, în numerele 8 si 9 ale Buletinului, în caseta privind taxa de înscriere si cotizatia lunară, respectivele precizări privesc "al treilea (si nu al doilea) trimestru".

2. Colectia Buletinului. Împrejurările în care, până acum, s-a difuzat Buletinul au putut face ca, uneori, el să nu ajungă la cei îndreptătiti să primească toate numerele. Membrii Institutului aflati în această situatie sunt rugati să ne comunice numerele care le lipsesc, pentru a le completa colecia.
 
 

În al patrulea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al
Institutului Român de Genealogie si Heraldică "Sever Zotta" - în conditiile
prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 48.000 lei, iar cotizatia
lunară este de 16.000 lei.
Neplata cotizatiei atrage o atentionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renuntarea voluntară la calitatea de membru (hotărârea Comitetului Director din 11. I. 1999).

Până la definitivarea noului statut al BANCOREX, rugăm pe prietenii si colaboratorii nostri să nu maiutilizeze contul deschis la Sucursala Iasi a acestei bănci, pe numele Institutului "Sever Zotta", anuntat în numerele anterioare ale Buletinului (25110.200.201268.000.00.7), ci să întrebuinteze, pentru mandatele postale sau telegrafice, adresa înscrisă în josul acestei pagini.Donatii i donatori

S-au primit cărti, reviste si extrase de la d-na Aurelia Cornetchi si de la d-nii Mihai Dim. Sturdza, Silviu Tabac si Claudius von Teutul.
 

 
Trimiterile postale de orice fel - scrisori, colete, mandate etc. - vor fi expediate folosindu-se exclusiv urmatoarea   adresa :

Stefan S. Gorovei, Institutul ”Sever Zotta”, Oficiul postal 1, Casuta postala 32, RO-6600 IASI.
Tel. 032-21.86.67
sus

© Institutul Român de Genealogie si Heraldica”Sever Zotta” 1999
Ultimul update din 20 Februarie 2000/cvt