roșu_galben_albastru
siglu
INSTITUTUL ROMĂN DE GENEALOGIE ȘI HERALDICĂ
"SEVER ZOTTA"
roșu_galben_albastru

Nr. 10-12/2001AL  XI-LEA  CONGRES  DE  GENEALOGIE  ŞI  HERALDICĂ
IAŞI,  20 - 23  SEPTEMBRIE  2001


După dorinţa exprimată la Congresele anterioare - dorinţă des repetată de unii dintre participanţi - ritmul acestor întruniri a fost încetinit: de acum încolo, Congresele de Genealogie şi Heraldică se vor succeda o dată la doi ani, şi anume în anii impari (cu alte cuvinte, între Congresele internaţionale ale acestor ştiinţe, care au loc în anii pari). Va fi, poate, spre progresul cercetărilor, care ar putea profita de acest răgaz spre a spori în întindere şi în profunzime. Stă numai în puterea celor pasionaţi (într-un fel sau altul) de aceste cercetări să le confere calităţi şi utilităţi noi şi să le ridice la înălţimea ştiinţifică fără de care nu înseamnă decât un hobby simpatic sau un snobism neproductiv. Ne vom bucura întotdeauna să-i vedem pe semenii noştri căutându-şi strămoşii şi nu vom înceta să le repetăm avertismentul lui N. Iorga, pentru a nu cădea în greşeala de a căuta strămoşi mari, în locul strămoşilor buni. Vom stărui necontenit asupra necesităţii recuperării memoriei - naţionale şi familiale, deopotrivă. Iar celor care vor zice că nu au de recuperat aşa ceva, le vom spune să se îngrijească de construirea acestei memorii, pentru urmaşii lor.
Acesta este sensul strădaniilor noastre.   Ştefan S. Gorovei

JOI, 20 SEPTEMBRIE, ORELE 9.30 - 13.00.
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: CLAUDIUS VON TEUTUL şi PAUL CERNOVODEANU

ŞEDINŢA  DE  DESCHIDERE

O m a g i u   p r e c u r s o r i l o r

- N. IORGA (1871-1940) — Ştefan S. Gorovei
- CONSTANTIN MOISIL (1876-1958) — Nicolae Edroiu
- TEODOR BALAN (1885-1972) — Mihai-Ştefan Ceauşu
- ŞERBAN FLONDOR (1900-1971) — Ştefan S. Gorovei
- AURELIAN SACERDOŢEANU (1904-1976) — Elena Istrăţescu
- RADU CREŢEANU (1906-1985) — Ştefan Andreescu
- AL. PERIETZIANU-BUZĂU (1911-1995) — Ecaterina Petrescu
- DAN CERNOVODEANU (1921-1999) — Tudor-Radu Tiron

JOI, 20 SEPTEMBRIE, ORELE 16.30 - 20.00
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: NEAGU M. DJUVARA

C o n t r i b u ţ i i   l a   o   i s t o r i e   a   f a m i l i e i   B a l ş

- Ştefan S. GOROVEI (Iaşi), Înaintaşi sau premergători ?
- Maria Magdalena SZÉKELY (Iaşi), Din nou despre Toader Băloş logofătul şi Toader "Bubuiog" logofătul
- Petronel ZAHARIUC (Iaşi), Biserica Sf. Dumitru-Balş din Iaşi
- Sorin IFTIMI (Iaşi), Ctitoriile familiei Balş
- Mihai-Ştefan CEAUŞU (Iaşi), Noi informaţii despre Vasile Balş şi familia sa
- Tudor-Radu TIRON (Bucureşti), Izvoare heraldice din veacul XIX referitoare la boierii Balş

VINERI, 21 SEPTEMBRIE, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: MIHAI DIM. STURDZA

T r a d i ţ i e,  e l i t e,  p u t e r e

- Lucia BERDAN (Iaşi), Neamul ritualic
- Violeta BARBU (Bucureşti), Genealogia Christi : reprezentări iconografice ale genealogiei lui Cristos în Ţările Române
- Andronikos FALANGAS (Ioannina), Cu privire la statutul şi rolul arhonţilor în epoca post-bizantină
- Petre Ş. NĂSTUREL (Paris), Coroana împărătească a lui Matei Basarab
- Dumitru NASTASE (Atena), Vulturul bicefal, simbol elenic post-bizantin al "Învierii Neamului"
- Theophanis DASOULAS (Ioannina), Elitele vlahe din Pind. Exemplul familiilor importante din Metsovo (secolele XVIII-XIX)
- Anton COŞA (Bacău), Genealogii eclesiastice catolice în Moldova
- Lucian LEUŞTEAN (Iaşi), "Proiecte" de uniune dinastică româno-maghiară în perioada 1920-1943

VINERI, 21 SEPTEMBRIE, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: MIRCEA CIUBOTARU

H e r a l d i c ă

- Paraschiva-Victoria BATARIUC (Suceava), Inele sigilare în colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei din Suceava
- Rodica POPOVICI (Iaşi), Cahle cu acvila bicefală în Moldova
- Livia CĂLIAN (Cluj-Napoca), Heraldică medalistică. Evoluţia stemei Transilvaniei (secolele XVI-XX)
- Laurenţiu Ştefan SZEMKOVICS (Bucureşti), O stemă de nobil român din Transilvania
- Constantin ITTU (Sibiu), Omul, stirpea şi stema sa : Andreas Hann von Hannenheim, primar şi jude regal în Mediaş (1679-1745)
- Silviu TABAC (Chişinău), Introducerea stemei provinciale şi a uniformei civile în Regiunea Basarabia. 1813-1818
- Ileana CĂZAN (Bucureşti), Bază de date privind evoluţia ordinelor şi medaliilor din România
- Ana-Felicia DIACONU (Bucureşti), Proiecte de steme orăşeneşti şi districtuale prezentate Comisiei Consultative Heraldice

VINERI, 21 SEPTEMBRIE, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: VIOLETA BARBU

F a m i l i i,   r a m u r i,   p e r s o n a j e  (I)

- Matei CAZACU (Paris), Sfârşitul vechilor Floreşti
- Paul CERNOVODEANU (Bucureşti), O familie de diplomaţi transilvăneni la cumpăna secolelor XVII-XVIII : Corbea din Şcheii Braşovului
- Ion T. SION (Tecuci), Dumitraşco Cârnul - repere genealogice şi istorice
- Marcel LUTIC (Iaşi), Ceva despre familia Cracalie
- Nicolae EDROIU (Cluj-Napoca), O familie de nobili români din Munţii Apuseni : Şterca-Şuluţiu de Cărpiniş
- Florin MARINESCU (Atena), Doctorul Alexandru Moruzi. Informaţii biografice şi genealogice

VINERI, 21 SEPTEMBRIE, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: MATEI CAZACU

I z v o a r e   g e n e a l o g i c e

- Arcadie M. BODALE (Iaşi), Legături de rudenie reflectate în actele ctitoriceşti de la mănăstirile Suceviţa şi Schitul Mare
- Ioan SCRIPCARIUC (Suceava), Istorii familiale în condicile parohiei ortodoxe Călineştii lui Cuparencu (secolul XIX)
- Petronel ZAHARIUC (Iaşi), O spiţă inedită a familiei Hâra
- Daniel CIOBANU, Sorin IFTIMI (Iaşi), Pomelnicul bisericii Sfinţii Teodori (Iaşi) - sursă de informaţii genealogice
- Valentina PELIN (Chişinău), Arhondologia Ţării Româneşti la 1759
- Ion VARTA (Chişinău), Spiţe de nobili şi mazili din Cornova (Lăpuşna)

SÂMBĂTĂ, 22 SEPTEMBRIE, ORELE 9.30 - 13.15
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: NICOLAE EDROIU

F a m i l i i,   r a m u r i,   p e r s o n a j e   (II)

- Claudius von TEUTUL (Riegelsberg), Din posteritatea marelui logofăt Ioan Tăutu
- Octavian ONEA, Doina ONEA (Ploieşti), Un strămoş al lui B. P. Hasdeu de la începutul secolului XVII: Nebojatco uricarul
- Constantin REZACHEVICI (Bucureşti), Cine a fost soţia lui Petru Cercel, principala cauză a morţii sale ?
- Adrian URSACHI (Iaşi), Din istoria familiei Ghenghea
- Dan Em. DOBREANU (Bucureşti), Familia Stroici. Istorie şi genealogie
- Mihai Dim. STURDZA (Paris), Succesiunea Brănişteanu şi rudele lui Alecsandri
- Radu-Alexandru STATE (Târgovişte), Originea familiei Creţulescu

SÂMBĂTĂ, 22 SEPTEMBRIE, ORELE 9.30 - 13.15
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: ILEANA CĂZAN

S t r ă i n i   î n t r e   r o m â n i

- Ştefan ANDREESCU (Bucureşti), Un vlăstar genovez între boierii Moldovei ?
- Paul PĂLTĂNEA (Galaţi), Aburel. Un neam de armeni stabilit la Galaţi în prima jumătate a secolului XIX
- Mircea HALUNGA (Bucureşti), Date cu privire la familia Antonovici din Botoşani
- Cătălina OPASCHI (Bucureşti), O diplomă de înnobilare - noi date despre familia Pruncul din Bucovina
- Sergiu IOSIPESCU (Bucureşti), Familia Barozzi în România
- Radu BELDIMAN (Bucureşti), O genealogie inedită a familiei de Roma
- Ştefan S. GOROVEI (Iaşi), O familie poloneză la Botoşani : Hynek de Topor

SÂMBĂTĂ, 22 SEPTEMBRIE, ORELE 16.00 - 17.00
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei

Întrunirea  anuală  a  Consiliului  Ştiinţific  al
Institutului  Român  de  Genealogie  şi  Heraldică  "Sever  Zotta"

SÂMBĂTĂ, 22 SEPTEMBRIE, ORELE 17.00 - 19.00
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: ŞTEFAN ANDREESCU

C t i t o r i   ş i   t a b l o u r i   v o t i v e

- Mircea CIUBOTARU (Iaşi), Portrete de ctitori în biserici de pe valea Bârladului superior
- Rodica IFTIMI, Sorin IFTIMI (Iaşi), Portretul ctitoricesc al vornicului Ioan Tăutu de la biserica Bunavestire din Iaşi
- Vasile MUNTEANU (Iaşi), Portretul postelnicului Negrea din biserica de la Oniceni
- Maria Magdalena SZÉKELY (Iaşi), Portrete târzii de ctitori în biserici din judeţul Suceava

SÂMBĂTĂ, 22 SEPTEMBRIE, ORELE 17.00 - 19.00
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: CONSTANTIN ITTU

P r e o c u p ă ri   g e n e a l o g i c e

- Radu Ştefan VERGATTI (Bucureşti), Preocupări de genealogie în opera lui Nicolae spătarul Milescu
- Gheorghe MUŞAT (Bucureşti), O genealogie şi un genealogist necunoscut din Ţara Românească : vel paharnicul Stepan Furduescu
- Georgeta FILITTI (Bucureşti), Noi materiale din arhiva lui Ştefan D. Grecianu
- Andi-Marius DAŞCHIEVICI (Iaşi), Un genealogist necunoscut şi activitatea sa : Ioan V. Daşchievici (1879-1971)

SÂMBĂTĂ, 22 SEPTEMBRIE, ORELE 19.00 - 20.00
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei

Adunarea Generală a membrilor
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică
"Sever Zotta"

DUMINICĂ, 23 SEPTEMBRIE, ORELE 9.30 - 12.30
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei. Prezidează: ION M. CANTACUZINO

F a m i l i a   G h i c a

- Ştefan S. GOROVEI (Iaşi), Ghiculeştii - o cvasi-dinastie
- Grigore GHIKA (Bucureşti), O istorie inedită a familiei Ghika
- Neagu M. DJUVARA (Bucureşti), Însemnări ale Monseniorului Vladimir Ghika despre Grigoraşcu vodă din arhivele vieneze
- Mihai Dim. STURDZA (Paris), Posteritatea lui Grigore vodă Ghica Decapitatul
- Radu Sc. GRECEANU (Bucureşti), O condică de socoteli a lui Ion Ghika
- Georgeta FILITTI (Bucureşti), Matila Ghyka
- Radu CIUCEANU (Bucureşti), Ctitoriile Ghiculeştilor
- Tudor-Radu TIRON (Bucureşti), Contribuţii noi la heraldica familiei Ghika

ŞEDINŢA  DE  ÎNCHIDERE

sus

© Institutul Român de Genealogie și Heraldică "Sever Zotta" 2001 -ISSN 1582-2206 
Ultimul update din 2 februarie 2002/cvt