GHIKA
uniquement en roumain
/
in rumanian only IRGH

al XV-lea Congres de Genealogie şi Heraldică
Iaşi, 13 - 15 mai 2010


     - Strămoşii noştri - Istoria noastră
   - Programul Congresului (Broşura .pdf)
   - Comunicări Prezentate
   - Rezumatul Comunicărilor
 

Comunicari prezentate

 
(prin Link-ul autorului aveţi acces la rezumatul comunicării)
         
1
Ion AGRIGOROAIEI (Iaşi)
  Legături de rudenie în lumea politică interbelică. Observaţii preliminare  
2
Ioan Gheorghe D'ALBON (Braşov)
  Familia d'Albon din România. Genealogia originii franceze  
3
Radu ALBU-COMĂNESCU (Cluj-Napoca)
  Originea familiei Lahovary. Marginalii la un text inedit  
4
Cristina ANTON-MANEA (Bucureşti)
  Contribuţii la istoria familiei Rudeanu  
5
Mihai-Bogdan ATANASIU (Iaşi)
  Familia şi cariera marelui logofăt Gavril Miclescu  
6
Sergiu BACALOV (Chişinău)
  Neamul Busuioceştilor în Ţara Moldovei, Basarabia şi Transnistria  
7
Violeta BARBU, Kinga S. TÜDÖS (Bucureşti)
  Dezmoştenirea fiilor: familia Bethlen de Iktár la sfârşitul secolului al XVII-lea  
8
Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI (Bucureşti)
  Bazele antropologice ale genealogiilor  
9
Elena BEDREAG (Iaşi)
  Un boier din secolul al XVII-lea şi înrudirile sale  
10
Ruxanda BELDIMAN (Bucureşti)
  Episcopul Filaret Apamias Beldiman şi ctitoria sa de la Corneşti (Iaşi), "moşia strămoşească a Beldemăneştilor"  
11
Pr. Emanuil BRIHUNEŢ (Chişinău)
  Istoria şi genealogia familiei Usinevici din Basarabia  
12
Ileana CĂZAN, Ovidiu CRISTEA (Bucureşti)
  Note de heraldică imaginară: Cavalerii Mesei Rotunde într-un armorial francez din secolul al XVII-lea  
13
Valentin CONSTANTINOV (Chişinău)
  Precizări genealogice cu privire la dinastia Bogdăneştilor. Anastasia, fiica lui Laţcu vodă  
14
Anton COŞA (Bacău)
  Un izvor genealogic inedit: Liber confirmatorum  
15
Radu CUCUTEANU (Iaşi)
  Un document inedit privind catolicii din Moldova: Liber baptisatorum (1775-1800)  
16
Marius-Andi DAŞCHIEVICI (Iaşi)
  Istoria unui neam şi a unei cofetării din Iaşi: Anton şi Elena Cuncic  
17
Doina Anca DÂMBOIANU (Braşov)
  Rădăcini. Ramuri. Destine. Arbore genealogic pe linie maternă şi paternă  
18
Nicolae DERGACI (Chişinău)
  Neamul Flondor în Basarabia  
19
Ana-Felicia DIACONU (Bucureşti)
  Arhiva Muzeului "Al. Saint-Georges" - izvor genealogic  
20
Nicolae EDROIU (Cluj-Napoca)
  Biografia - izvor istoric pentru cunoaşterea strămoşilor noştri  
21
Ioan GODEANU (Bucureşti)
  Un cercetător al înaintaşilor: I. C. Miclescu-Prăjescu  
22
Ştefan S. GOROVEI (Iaşi)
  O dilemă genealogică  
23
Ştefan S. GOROVEI (Iaşi)
  Heraldica teritorială românească: între izvoarele istorice şi incompetenţele orgolioase  
24
Cătălin HRIBAN (Iaşi)
  Comune fără steme şi steme fără comune. O problemă a constituirii noii heraldici teritoriale  
25
Sorin IFTIMI (Iaşi), Lucian-Valeriu LEFTER (Vaslui)
  Ctitoriile familiei Miclescu  
26
Filip-Lucian IORGA (Bucureşti)
  Memoria boierimii. Pledoarie pentru definirea unui portret  
27
Sergiu IOSIPESCU (Bucureşti)
  Înrudiri "fanariote" şi influenţa lor asupra istoriei româneşti în 1812-1829  
28
Constantin ITTU (Sibiu)
  Steme transilvane în cartea istoricului sas Johannes Tröster, Alt- und Neu-Teutsche Dacia (Nürnberg, 1666)  
29
Constantin ITTU (Sibiu)
  Jocuri de limbaj în heraldica teritorială românească  
30
Alexandre de LARYSSA ZDANOWSKI (Canada)
  Un memorialist puţin cunoscut al Confederaţiei de la Bar şi familia sa  
31
Gheorghe LAZĂR (Bucureşti)
  Un negustor craiovean la începutul secolului al XIX-lea şi familia sa  
32
Lucian-Valeriu LEFTER (Vaslui)
  Originea şi ascensiunea neamului lui Grigore paharnicul de la Micleşti  
33
Ilie LUCEAC (Cernăuţi)
  Despre originea familiei pictorului Epaminonda Bucevschi  
34
Vasile MALANEŢCHI (Chişinău)
  Note şi precizări pe marginea Cronicii familiei Sârbu (Maşcăuţi, judeţul Orhei)  
35
Sandu MICLESCU (Hossegor Franţa)
  Genealogia familiei Miclescu. Întrebări, coincidenţe  
36
Mihai MÎRZA (Iaşi)
  Racoviţeştii şi lumea fanariotă. Politică şi strategii matrimoniale în secolul al XVIII-lea  
37
Elena MONU (Bârlad)
  Familia Kostaki. Desluşiri biografice  
38
Radu MOŢOC (Galaţi)
  Însemnări genealogice pe o carte a familiei Moţoc  
39
Paul-Daniel NEDELOIU (Piatra Neamţ)
  Neamul Urdiugaş-Dumbravă din Ţinutul Neamţ în secolele XV-XVII  
40
Radu NEGRESCU-SUŢU (Boulogne, Franţa)
  Descendenţa europeană a Alexandrinei Alexandru Suţu  
41
Pr. Daniel NIŢĂ-DANIELESCU (Iaşi)
  Doi ierarhi români: mitropoliţii Sofronie şi Calinic Miclescu  
42
Octavian ONEA, Doina ONEA (Ploieşti)
  Elite săteşti. Înaintaşii şi urmaşii preotului Diaconescu din Godeni (Plaiul Nucşoara, judeţul Muscel)  
43
Cştşlina OPASCHI (Bucureşti)
  Alianţe şi idile din veacul al XIX-lea. Contribuţii documentare  
44
Radu OPREA (Piteşti)
  Dan Durduca mare vornic - un însemnat boier muntean din secolul al XV-lea  
45
Liviu PAPUC (Iaşi)
  O sursă genealogică nefolosită: testamentele publicate în "Monitorul Oficial al Moldovei" (1859-1861)  
46
Mihai-Alin PAVEL (Bucureşti)
  Mişcarea elitelor sub aspect matrimonial. Moldavii în Oltenia în secolul al XIX-lea  
47
Alexandru-Grigore PISOSCHI (Cluj-Napoca)
  Începuturile familiei Pisoschi în Moldova. Ramuri şi înrudiri  
48
Alexandru PÎNZAR (Suceava)
  Recuperarea memoriei. "Ahnenpass"-ul şvabilor bucovineni  
49
Cristian PLOSCARU (Iaşi)
  Micleştii şi disputele boiereşti din Moldova la 1826  
50
Ioan-Aurel POP (Cluj-Napoca)
  Despre unele genealogii maramureşene medievale  
51
Alexandra-Marcela POPESCU (Iaşi)
  Pe urmele strămoşilor mei  
52
Laurenţiu RĂDVAN (Iaşi)
  Sigiliile urbane din Ţara Românească. Noi interpretări  
53
Petre ROSETTI (Paris)
  "Un om întreg, fără teamă şi fără vicleşug": Nicolae Miclescu  
54
Viorel RUS (Bistriţa)
  Descendenţii lui Dumitru Furdui din Monor, martir român de la 1848  
55
Ion T. SION (Tecuci)
  Câte ceva despre neamul Petrovici de la Tecuci  
56
Gheorghe Radu STĂNCULESCU (Bucureşti)
  Preocupări mici - probleme mari...  
57
Mihai Dim. STURDZA (Bucureşti)
  Familia Iarca. Omagiu lui Alexandru Perietzianu-Buzău  
58
Maria Magdalena SZÉKELY (Iaşi)
  Datorie creştinească şi conştiinţă genealogică în actul de ctitorire: schitul Drăguşanul  
59
Attila István SZEKERES (Sf. Gheorghe)
  Preocupări de heraldică în Transilvania în secolele XIX-XX  
60
Attila István SZEKERES (Sf. Gheorghe)
  Patru secole de istorie a familiei Szekeres de Mezömadaras (Mădăraş)  
61
Attila István SZEKERES (Sf. Gheorghe)
  Izvoarele heraldicii teritoriale. Studiu de caz: judeţul Covasna  
62
Laurenţiu-Ştefan SZEMKOVICS (Bucureşti)
  Tipuri de sigilii emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856)  
63
Constantin E. ŞTEFĂNESCU (Râmnicul Sşrat)
  Sfinţi români cu blazon  
64
Silviu TABAC (Chişinău)
  Stema rusească a familiei Catargi şi stema familiei Cristi  
65
Nicolae-Şerban TANAŞOCA (Bucureşti)
  Despre un frate uitat al lui Ioan Caragiani şi importanţa studiilor genealogice pentru cunoaşterea istoriei aromânilor  
66
Tudor-Radu TIRON (Bucureşti)
  Începuturile stemei Transilvaniei în lumina unor izvoare ilustrate externe (secolele XV-XVII)  
67
Radu Ştefan & Cristina Narcisa VERGATTI (Bucureşti)
  Profesorul Charles Drouhet (1879-1940)  
68
Ioan-Luca VLAD (Bucureşti)
  Blazonul ca atribut de identificare în dreptul comparat  
69
Ioan-Luca VLAD (Bucureşti)
  Familia extinsă ca subiect de drept local şi internaţional  
70
Petronel ZAHARIUC (Iaşi)
  Câteva date despre Istratie logofătul al treilea, "cel dintâi istoric" al Moldovei  


Documentele Congresului sunt proprietatea Institutuli Roman de Genealogie si Heraldica "Sever Zotta".
Adresa Institutului:            INSTITUTUL "SEVER ZOTTA" - Oficiul l - C.P. 32 -  700750 IASI -  ROMANIA
Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka - 2010